Lexikonet


Dela den här artikeln med dina vänner:

Den här sidan hämtar definitionerna av de termer som används på den här webbplatsen

reaktor
Industriell anläggning där en pico-kemisk reaktion äger rum.

Kalla plasma
Plasma: Vätska som består av gasformiga molekyler, joner och elektroner. Detta är materialets 4i-tillstånd efter det fasta materialet, vätskan och gasen. Det finns många klasser av plasma. Detta är tillståndet för den mest komplexa materien. En grundläggande klassificering är deras grad av jonisering. För enkelhet, när en plasma är fullständigt joniserad kallas den heta termiska plasman (4000 ° K), då den är partiellt joniserad kallas den kallt plasma (1000 ° K) eller urladdningsplasma (blixten).

eclairs
Kort och mycket stark glöd, som översätter en elektrisk urladdning mellan två halvledare separerade av ett icke ledande gas (eller vakuum) utrymme.

reformering
Förfarande för raffinering av en bensin som modifierar dess sammansättning under effekten av temperatur och / eller tryck. Eventuellt i närvaro av en katalysator

Sprickbildning
Omvandling, under påverkan av temperatur och eventuellt en katalysator, av kolväten mättad med en petroleumfraktion i lättare kolväten.

Utbyte
Förhållande mellan energi eller annan mängd som en maskin lämnar till den energi eller motsvarande mängd som förbrukas av den maskinen.

Förorening
Nedbrytning av ett medium (naturligt eller ej) av ämnen utanför denna miljö. På ett globalt sätt kan miljöföroreningar betraktas som det ögonblick då en miljö inte längre kan absorbera ett överskott av ämnen, vanligtvis kemiska. Det bryter jämvikten i en autogenerationscykel (återvinning)

sanering
Åtgärder för att rensa upp: Ta bort elementen utanför mitten med mättat det.

kolväten
Kemiska ämnen som väsentligen består av kol och väte enligt formeln CnH2n + 2 (eller varianter). Nästan alla fossila bränslen består av kolväten, mer eller mindre enkla.

Vatten
Färglös transparent, luktfri, smaklös flytande, sammansatt kropp vars molekyler är bildade av två väteatomer och en atom av syre (H2O). Havsvatten täcker 80% av jordens yta. Det här är definitionen av Larousse, vi ser bra, ser videon av vattenmästarna att vattenets egenskaper faktiskt är välkända för vetenskapen ... eller åtminstone lär de sig inte.Förbrukning
Användning av ett ämne som en energikälla eller som ett råmaterial för att tillhandahålla arbete eller driva ett system. Mängden material som konsumeras är ofta relaterat till systemets produkt.

motor
System för att omvandla all energi (vanligtvis termisk eller elektrisk) till mekanisk energi.

panna
Generator av vattenånga eller varmvatten (ibland av annan vätska), som används för uppvärmning, för produktion av energi.

Omvandling av hydraukarburer
se reformen

Vapocracking
Reformering i närvaro av överhettad ånga.

Kolbrunn

Les puits de carbone désignent le stockage du CO2 par les forêts en croissance et les terres agricoles à travers la photosynthèse. Les arbres, pendant leur croissance, » stockent » en effet le carbone et empêchent sa diffusion dans l’atmosphère. Dans le cadre de l’application du protocle de Kyoto, la prise en compte de ces puits de carbone allègerait d’autant les efforts de réduction de la pollution industrielle et des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, ce phénomène de stockage s’arrête, voire s’inverse en fin de croissance, ce qui entraîne que ces puits de carbone sont très controversés, dans la mesure où leur contribution réelle à l’équilibre de l’atmosphère est encore incertaine sur le plan scientifique.

HQE

HQE (hög miljökvalitet) är ett initiativ som initieras i 1996 för att minimera byggnadens miljöpåverkan: förbrukning av naturresurser, avfallshantering, bullerförorening ... Fjorton miljökrav (mål) definierar detta tillvägagångssätt. De gäller respekten för och skyddet av den yttre miljön, liksom skapandet av en tillfredsställande inomhusmiljö, det vill säga bekväm och hälsosam. HQE är inte en etikett, men en certifiering är under studie.


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *